รู้จักเรา บริษัท บี.เอ็ม. ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด

ประวัติบริษัท

บริษัท บี.เอ็ม. ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด ดำเนินกิจการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ประเภทไส้กรอก เบคอน แฮม และ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปแช่แข็งต่าง ๆ ภายใต้กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามนโยบายคุณภาพของบริษัทที่ว่า

“บริษัท บี.เอ็ม. ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด  มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีคุณภาพมาตรฐานสากล โดยมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า”

ปีพุทธศักราช 2540 นายสุขสวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ (กรรมการผู้จัดการ) ได้นำความรู้ความสามารถจากการสำเร็จการศึกษาด้าน Meat Science มาประยุกต์ใช้ในการคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ประเภทไส้กรอก เบคอนและแฮมชนิดต่างๆ จึงได้ก่อตั้ง บริษัท พ. บางกอกมีทบอล (1997) จำกัด

จากนั้นในปีพุทธศักราช 2547 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อกิจการเป็น บริษัท บี.เอ็ม. ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพ การบริหารงาน และการขยายตัวของธุรกิจโดยเพิ่มไลน์การผลิตสินค้ากึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ ผลิตอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้การรับรองระบบ GMP HACCP และ  ISO9001

iso